अपडेट्स

वेबसाईटवर नवनवीन माहिती अपडेट होत आहे....

Saturday, May 16, 2020

नवोपक्रम म्हणजे काय? नवोपक्रम अहवाल लेखन कसे करावे

नवोपक्रम तयार करताना करावयाची पूर्व तयारी:-
 समस्या यादी तयार करणे
  समस्या प्राधान्य क्रम लावणे
 एक समस्या निवड
 ती समस्या निवडीची गरज/कारणे
  शीर्षक
 उद्दिष्टे निर्मिती
 उपक्रमाचे नियोजन
 कार्यवाही
 यशस्विता/उपयुक्तता

नवोपक्रम अहवाल लेखनाचे मुद्दे:-
१) शीर्षक
२) गरज
३) उद्दिष्टे
४) नियोजन
५) कार्यवाही
६) निष्कर्ष  (यशस्विता )
७) समारोप
८) संदर्भग्रंथ व परिशिष्टे


१) शीर्षक:-नवोपक्रमाला योग्य असे शीर्षक द्यावे.
२) गरज:-
. पार्श्वभूमी
.   क्षेत्र निश्चिती (उपक्रम राबविणार आहोत-आपली शाळा)
. उपक्रमाचे वेगळेपण
. उपयुक्तता

३) उद्दिष्टे:-
उपक्रम का करायचा? कोणासाठी? कसा? इत्यादिंचा विचार करून ठरवावा.

४) नियोजन:-
*विषयाशी संबंधित तज्ञांशी चर्चा
*कोणती साधने वापरायची? या संबंधी चर्चा
* करावयांच्या कृतिंची क्रम मांडणी
*कार्यवाहिचे टप्पे (वेळापत्रक)
*उपक्रमांचे फोटो,वर्तमानपत्रांत उपक्रमाचे आलेले फोटो येथे जोडावेत.

५) कार्यवाही:- (1500 ते 1800 शब्द)
° पुर्वस्थितिचे वर्णन या ठिकाणी लिहून काढणे.
°कार्यवाहीच्या दरम्यान निरीक्षणे/अनुभवाच्या नोंदी व माहिती संकलन
° उपक्रम पूर्ण झाल्यावर निरीक्षणे व त्याच्या नोंदी
° कार्यवाहीत आलेल्या अडचणी
°आवश्यक असल्यास माहितीचे विश्लेषण,आलेख व तक्ते यांचा अंतर्भाव करावा

६) यशस्विता/ निष्कर्ष:- (1000 ते 1300 शब्द/5पाने)
°उद्दिष्टानुसार उपक्रमाची कोणती उद्दिष्टे साध्य झाली याची माहिती
(वर्णनात्मक किंवा आलेखात्मक माहिती)

७) समारोप:-
केलेल्या नवोपक्रमाची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे.

८) संदर्भग्रंथे व परिशिष्टे :-  
वापरलेल्या संदर्भ ग्रंथांची यादी,भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची माहिती,संदर्भ लेख इत्यादींची माहिती जोडणे

नवोपक्रम गुणदान
नवीनता (कल्पक ,कार्यवाही व पद्धती)- 20 गुण
नियोजन (वेळापत्रक,साधने,पुरावे ,सादरीकरण)-25 गुण
कार्यवाही - 25 गुण

1 comment:

  1. समस्यांची यादी करणे हे काम नवोपक्रमात येईल का?

    ReplyDelete

Popular