अपडेट्स

वेबसाईटवर नवनवीन ऑनलाईन टेस्ट अपडेट होत आहेत....

Tuesday, July 26, 2022

सेतू अभ्यास पूर्व व उत्तर चाचणी | SETU QUESTION PAPER

 सेतू अभ्यास पूर्व व उत्तर चाचणी 


अ.क्र.

पूर्व चाचणी

उत्तर चाचणी 

2री

क्लिक करा

क्लिक करा

3री

क्लिक करा

क्लिक करा

4थी

क्लिक करा

क्लिक करा

5वी

क्लिक करा

क्लिक करा

6वी

क्लिक करा

क्लिक करा

7वी

क्लिक करा

क्लिक करा

8वी

क्लिक करा

क्लिक करा

9वी

क्लिक करा

क्लिक करा

10वी

क्लिक करा

क्लिक करा

 

No comments:

Post a Comment